Výroční zprávy-obsah

Výroční zpráva za rok 2004


Založení sdružení

PDF-2004


Zakladateli sdružení jsou manželé Petr a Táňa Novotní, kteří od
roku 1999 vykonávali službu (nejen) romským dětem a mládeži ve
sdružení FIDUCIA při Českobratrské církvi evangelické v Chebu.
Nyní v této službě dále pokračují pod hlavičkou VINICE CHEB.


Krátce o nás

Jsme lidé, kteří jako první začali v Chebu prakticky sloužit
dětem “z ulice” a to v roce 1999. Od té doby jsme již zasáhli do
života celé jedné generace dětí a mladých, se kterými se při naší
činnosti stále setkáváme. Máme za to, že jsme nepřímo uvedli do pohybu
i mnoho dalších aktivit v této oblasti a upozornili na jeden
závažný problém, kterého si až doposud nikdo nevšímal a to na děti
ulice. Nikoliv dětská prostituce, ale děti s rodiči pod vlivem drog a
ve vězeních, děti, jejichž rodiče zanedbávají vyživovací povinnosti,
děti čichající Toluen a potulující se bezcílně po ulicích, to jsou
naši blízcí přátelé a ti, pro které to všechno děláme. Jde nám
o to, aby měly alespoň nějakou šanci v jinak bezohledné
společnosti zaměřené pouze na výkon.

Ve sdružení FIDUCIA jsme prováděli pravidelnou volnočasovou klubovou
činnost s dětmi a mládeží především z řad romské komunity.
V roce 2003 již docházelo k úspěšné vzájemné integraci
se skupinou českých dětí. Vrcholem naší činnosti bylo založení
romského křesťanského sboru, který fungoval dva roky. Provedli jsme také
řadu úspěšných akcí, jako tři česko-německé letní tábory, akce
setkávání mládeže a dětské dny.

V únoru roku 2004 jsme vystoupili z Českobratrské
církve evangelické a tím jsme ztratili i zaměstnanecký poměr a
možnost dále působit ve sdružení FIDUCIA. Vzhledem k tomu, že se
jednalo o rozvinutou činnost a ve sdružení FIDUCIA nebyl nikdo, kdo by
v naší práci pokračoval, rozhodli jsme se spolu s okruhem
přátel z Čech i Německa založit nové občanské sdružení pod
názvem VINICE CHEB. Úkolem tohoto sdružení je nyní v započaté
práci pokračovat.


Projekt “Otevřený klub mládeže”

V měsíci březnu tohoto roku jsme oficiálně zahájili projekt
“Otevřený klub mládeže” v Chebu, který svou činností zasahuje
oblast primární prevence sociálně patologických jevů u dětí a
mládeže (nejen!) ze sociálně slabších skupin obyvatelstva. Jedná se
o nízkoprahové denní centrum, ve kterém se mohou děti a mladí lidé
navzájem setkávat a vhodným způsobem zde trávit svůj volný čas.

a) Otevřený znamená, že klub je volně přístupný dětem a
mládeži bez omezení a to v předem určené dny a hodiny.

b) V prostorách klubu je nabídka her, jako např. stolní tenis,
šipky, a různé stolní hry. Nabídku chceme dále rozšiřovat.

c) V rámci otevřeného klubu chceme mládeži poskytovat
i poradenství a pomoc v otázkách drogových závislostí a
snažíme se zprostředkovávat pobyty v resocializačních střediscích.
Chceme poskytovat nebo zprostředkovávat i poradenství v oblastech
rodinných a vztahových problémů, nezaměstnanosti, dalšího životního
zaměření atd.


Návštěvnost

V této počáteční fázi navštěvuje klub v průměru
15 – 25 dětí a mladých. jedná se o děti ze sociálně
slabších skupin obyvatelstva, se kterými jsme již předtím systematicky
pracovali po dobu pěti let pod hlavičkou sdružení FIDUCIA v Chebu.

Návštěvnost hodláme rozšiřovat úměrně počtu dobrovolných
spolupracovníků a nabídce vnitřního vybavení. Chceme se zaměřit
i na další sociální skupiny jako mládež z odborných škol
apod. Navazujeme i kontakty s obdobnými zařízeními na straně
sousedního Německa.


Práce s mládeží

Pokud jde o mládež, rozjíždíme se v naší činnosti.
Zatím nás navštěvují mladí, se kterými jsme začínali ve sdružení
FIDUCIA, když byli ještě dětmi. Rádi bychom ale postupně naši klientelu
rozšířili o další mladé lidi nejen ze slabších sociálních vrstev
obyvatelstva. Chceme s naší nabídkou obejít základní i střední
školy v Chebu a mladé osobně pozvat. Toto rozšíření je závislé
samozřejmě v první řadě na zájmu ze strany mladých a dále na
počtu dobrovolných splupracovníků a dalším dovybavení střediska.

Zatím nám přislíbily pomoc s doučováním dětí žákyně
zdravotní školy v Chebu. Věříme, že se počet dobrovolných
pracovníků rozšíří.

Navázali jsme také kontakt s obdobným zařízením na druhé
straně hranic v Arzbergu. Jakmile vytvoříme potřebnou základnu
mladých lidí, chtěli bychom uspořádat i společné akce.


ROK 2004


Získání prostor

Nejdůležitějším úkolem roku 2004 bylo získat vhodné prostory
pro vlastní činnost. V prvé řadě jsme jednali s Městem Cheb.
Nabídnuté prostory však nebyly pro činnost sdružení vyhovující a
žádost na jiné prostory byla zamítnuta. Z tohoto důvodu jsme se
rozhodli hledat v komerční sféře. Na konci srpna 2004 jsme
nalezli velmi vhodné prostory v ulici Mánesova č.7. Majitel byl pro
pronájem k danému účelu (práce s dětmi a mládeží) velmi
otevřen, proto jsme již v září uzavřeli nájemní smlouvu. Ale
vzhledem k tomu, že se jedná o komerční pronájem, je výše
nájemného 20.000,–Kč měsíčně (což je i tak vzhledem
k poloze a velikosti pronajaté plochy cena velmi výhodná).

Svou velikostí, polohou v blízkosti centra města a vnitřním
uspořádáním je tento prostor optimální pro realizaci projektu. Jedná se
o 260 m2 plochy, které obsahují velký hlavní sál, místnost pro
práci s dětmi, místnost pro osobní kontakty a rozhovory, kuchyň,
velkou sklepní místnost pro volnočasové aktivity mládeže, kancelář a
sociální zázemí.


Úpravy prostor

Ze stavebních úprav došlo ke zbourání jedné příčky,
k zavedení vody, odpadu a elektrického vedení do kuchyně, bylo nutné
probourat, omítat a štukovat podávací okénko z kuchyně
v hlavním sále, a osadit podávací pult. Celé prostory bylo nutné
vymalovat. Investovali jsme také do zateplení a odzvučení místnosti pro
práci s dětmi.

Více než polovina plochy prostor se nachází v přístavbě do
dvora a má plochou střechu. Ta byla na mnoha místech již netěsná, takže
se na stropě objevovaly vlhké mapy. Museli jsme tedy zakoupit a svépomocí
položit asi 150 m2 nové střešní krytiny.


Prozatímní činnost

V listopadu 2004 jsme již jedenkrát týdně zahájili
zkušební provoz se skupinou dětí, které dříve navštěvovaly FIDUCII,
takže jsme v nových prostorách již mohli společně oslavit
i Vánoce. Počet dětí zapsaných na listině návštěvníků klubu je
27.

Mládeži jsme také díky obětavosti mladých amerických učitelů
mohli nabídnout doučování angličtiny pro žáky středních škol. Tuto
nabídku využívá 5 – 10 studentů.

V prostorách se dvakrát týdně začali setkávat
i vietnamští křesťané na svých společných shromážděních. Máme
tak řadu přátel i mezi občany vietnamské národnosti a rádi bychom
výhledově do našich aktivit zapojili vietnamské děti a mládež.

Koncem října 2004 jsme také uspořádali večerní týdenní
biblickou školu pro křesťany z regionu Cheb. Této školy se
zúčastnilo 25 osob.


Financování projektu

Až doposud nese náklady projektu okruh dobrovolných dárců
z Čech i z Německa. V roce 2004 nám také byla
poskytnuta dotace německé nadace Herrmann Gutmann Stiftung.


Seznam dalšího potřebného vybavení:

Hudební aktivity: kytary, rytmické, klávesové a dechové nástroje,
zesilovací aparatury pro nácvik hudebních skupin.

Sportovní aktivity: kobercový pás na prostná, tlusté žíněnky,
horolezecká stěna (úchyty), lana, sítě, boxovací pytle, posilovací
stroje, fotbalové míče, míče na basket, brusle, hokejky atd.

Elektronika: promítací zařízení – videoprojektor, PC výbava,
počítače na výuku

Společenské hry: stolní fotbaly – “Kicker”, Billiard,

Nábytek: sedačky (i použité), zátěžový koberec

Výtvarná činnost: spotřební materiál na výtvarnou činnost.

Cíle pro rok 2005

a) technické úpravy a vybavení:
- stavební úpravy v hlavním prostoru pro setkávání mládeže (ve sklepě – 54m2) a plné zprovoznění tohoto prostoru
- zateplení prostor pro nadcházející zimní období
- dovybavení dalšími předměty pro realizaci volnočasových aktivit dle seznamu potřeb

b) pravidelná činnost:
- uvést do chodu pravidelnou činnost otevřeného klubu pro děti a mládež 4× v týdnu vždy odpoledne a večer
- otevřít kontaktní místo pro mládež zasaženou problematikou drog
- doučování dětí ze základních škol
- nabídka různých kurzů jako např. malování, loutkové a hrané divadlo, hry na hudební nástroje, tance s vlajkami, zpěv apod.
- otevřít křesťanskou kavárnu, místo pro pravidelná setkávání křesťanských rodin se svými přáteli
- uvést do chodu pravidelnou činnost klubu maminek (min. 1× týdně)
- pravidelné setkání s veřejností v rámci Mezinárodního sdružení podnikatelů zvěstujících plné evangelium (až 1× za měsíc)
- pořádání pravidelných víkendových biblických škol – “Návrat ke kořenům” s účastí zahraničních učitelů (1× za dva měsíce)

c) jednorázové akce:
- den dětí
- koncert pro mládež nebo hudební soutěž
- dětské divadlo
- vystoupení amatérského divadelního souboru s velikonočním programem
- přeshraniční setkání mládeže s hudební nebo sportovní tématikou

d) práce s veřejností:
- navázání kontaktů se sponzory, kteří by byli ochotní náš projekt podporovat
- uspořádání dne otevřených dveří pro veřejnost
- navázání dalších kontaktů se subjekty a institucemi činnými v dané oblasti
- hledání dalších dobrovolných spolupracovníků


Kontakt
Petr Novotný
Středisko VINICE CHEB - Mánesova 7
Tel: 354 434 667 nebo 602 146 392
e-mail: vinicecheb@cbox.cz

Bankovní spojení:
KB Cheb, č.ú. 78-2221910277/0100

V Chebu dne 23.března 2005

Petr Novotný
předseda sdružení