Výroční zprávy-obsah

Výroční zpráva za rok 2005

PDF-2005

 S radostí můžeme říci, že za sebou máme první rok činnosti sdružení VINICE CHEB a že jsme stále tady! Pro občanská sdružení to bývá rok nejtěžší, ve kterém se prověřuje jejich životaschopnost. Bylo tomu tak i v našem případě. Největší krize přišla v polovině roku, kdy jsme už skutečně neměli finance na úhradu nájmu. Pro ty, kdo to neví, platíme nájemné prostor ve výši 20.000,-Kč a k tomu ještě provozní náklady ve výši 10.000,-Kč měsíčně. Ale díky pomoci našich přátel z Čech i z Německa jsme tuto krizi mohli překonat a naše činnost tak zůstala zachována.

Naše sdružení má v pronájmu prostory, které jsou svou polohou a vnitřním uspořádáním naprosto ideální pro provozování otevřeného klubu pro děti a mládež. Za nejdůležitější událost loňského roku považujeme to, že řada mladých lidí (a to převážně těch, kteří jinak tráví svůj volný čas na ulici), přijala prostory klubu jako místo svého společného setkávání a tráví zde zcela pravidelně svůj volný čas. Sami přišli na to, že chodit do klubu je dobré a chodí k nám rádi. I my je moc rádi vidíme a společně se snažíme vytvářet téměř rodinné prostředí.

Hlavní tíhu veškeré této praktické služby nese moje žena, kterou v loňském roce podporoval v její činnosti Úřad práce. V letošním roce se rozhodla její činnost podporovat nadace Hermanna Gutmanna z Norimberka v Německu. Moje žena je sociálním pracovníkem, pedagogem, vychovatelkou, poradcem, matkou a uklízečkou v jedné osobě. Bez její služby by činnost klubu vůbec nebyla možná a proto právě jí patří zvláštní poděkování za nesmírnou obětavost a službu po celý rok 2005.

Děkujeme i Křesťanskému společenství Cheb, které připravilo pro děti z našeho klubu bezvadnou vánoční besídku s papulákovým divadlem.

Rádi bychom naše poděkování směřovali i na další dobrovolné spolupracovníky, žel skutečnost je ta, že dosud žádné nemáme. Ale nestěžujeme si na to. Jsme si vědomi toho, že tato služba není jednoduchá a že ji každý dělat nemůže. V naší blízkosti se však vždycky nacházeli lidé, kteří nezištně přiložili svou ruku k dílu, když byla potřeba praktická pomoc, např. při stavebních úpravách klubu, malování apod. I těmto lidem patří naše zvláštní poděkování! A vlastně to, co nám pomohlo překonat první rok činnosti, byl hlavně okruh našich přátel, kteří svými dary pomohli vykrýt nemalé náklady na provoz sdružení. Bez těchto skrytých pomocníků by naše činnost nebyla vůbec možná a proto právě jim patří naše zvláštní poděkování!

Poděkování patří i městu Cheb, které se podílelo v roce 2005 v rozsahu 4,2% na celkových příjmech sdružení.

Za zmínku rozhodně stojí i naše spolupráce se svazkem svobodných křesťanských sborů „Wort des Lebens“ z oblasti Chamu v Německu, které nám poskytují zaštítění při utváření svobodného křesťanského sboru „Slovo života“ na půdě občanského sdružení VINICE v Chebu. K tomuto společenství se v současné době hlásí a navštěvuje je asi 20 lidí. V rámci této spolupráce i v letošním roce připravujeme pravidelnou tématickou biblickou školu v šestiměsíčním cyklu s konzultačními dny jednou za měsíc.

Je nám ctí, že prostory našeho sdružení pravidelně navštěvuje i společenství vietnamských křesťanů. Pořádají svá vlastní pravidelná shromáždění ve svém jazyce. Přesto však máme na srdci rozšíření naší spolupráce v prví řadě v oblasti práce s dětmi, které česky výborně rozumí.

Další věcí, která se již rýsuje pro rok 2006 je spolupráce s křesťanskou organizací Teen Challenge, která pomáhá mladým lidem v krizi a při vycházení z drogových závislostí. Rozhodně bychom mladým lidem rádi v tomto roce nabídli pravidelný čas v našem klubu, kde by s námi mohli o svých problémech hovořit a kde bychom jim právě v rámci této spolupráce mohli poskytnout i praktickou pomoc, např. nástup do programu Teen Challenge v některém ze středisek této organizace, který je dlouhodobý a je zaměřený na úplné odvyknutí od veškerých závislostí a získání pevného základu pro vlastní život. V letošním roce jsme již jednomu chlapci mohli účast na tomto programu zprostředkovat a u druhého očekáváme na termín nástupu.

 


Dosažené úspěchy


Za jeden rok činnosti je dosaženým úspěchem zajištění systematické a fungující práce s dětmi a mládeží v pronajatých prostorách po celý rok 2005, založení rostoucího svobodného společenství křesťanů, pravidelné pořádání biblické školy a pomoc drogově závislým.

 


1) Svobodný křesťanský sbor – naplňování bodu 1 účelu sdružení


Pod záštitou svobodného křesťanského sboru „Wort des Lebens“ z Německa vyrůstá na půdě sdružení VINICE svobodné společenství křesťanů pod názvem „Slovo Života“. Společenství se v roce 2005 setkávalo pravidelně 2× týdně na společných shromážděních a v současné době se k němu hlásí asi 20 osob.

 


2) Práce s dětmi a mládeží – naplňování bodu 2 účelu sdružení


Provozování tzv. otevřeného klubu pro děti a mládež v Mánesove ul. č. 7 v Chebu. Dvakrát týdně je klub otevřen pro děti od 7 do 12 let. Třikrát týdně pro mládež od 12 do 18 let.

Stálými návštěvníky klubu jsou děti a mládež převážně ze sociálně slabších skupin obyvatelstva, které jsou přímo ohrožené sociálně patologickými jevy, ca. z 80% se jedná o příslušníky romské komunity.

Za jeden rok naší činnosti došlo ke stabilizování práce a k vytvoření stálého základu dětí a mládeže, kteří klub pravidelně navštěvují. V součtu se jedná o 15 – 25 dětí a o 20 – 30 mladých.

Náplní činností je spontánní a řízená činnost. Součástí programu je výchovné a pedagogické působení při dodržování daných pravidel.

Činnost vede a provádí jeden pracovník – paní Taťána Novotná. Dobrovolní spolupracovníci se k této činnosti zatím nehlásí.

 


3) Pomoc drogově závislým – naplňování bodu 3 účelu sdružení


V roce 2005 jsme pomáhali dvěma chlapcům ve věku 17 a 30 let vyjít z drogové závislosti. Jeden z nich se připravuje na vstup do programu střediska Teen Challenge, druhému již byl tento dlouhodobý pobyt spojený s odvykáním závislostí a stabilizací života zprostředkován. V roce 2006 bychom chtěli v této službě pokračovat a rozšířit ji.

 


4) Biblická škola - naplňování bodu 4 účelu sdružení


Probíhala pravidelně po celý rok 2005 kromě prosince. Zaměřeno na dospělé a otevřené pro křesťany bez denominačního ohraničení. Vyučování je zajišťováno převážně lektory z Německa. Četnost pořádání 1× za měsíc, vždy od pátku večer do soboty večer nebo neděle dopoledne. Pravidelná návštěvnost 15 – 20 osob.

 


Odůvodnění potřebnosti a prospěšnosti


Činnost o.s. VINICE CHEB je potřebná a prospěšná proto, že efektivně pracuje v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů, redukuje tyto jevy, působí na mládež v oblasti výchovy k toleranci a proti rasismu, dosahuje pozitivních změn v myšlení a postojích, dává důraz na hodnotu rodiny a budování vztahů a vzdělává v oblasti křesťanství, kde tyto hodnoty mají svůj původ.

 


Financování projektu


Až doposud nese náklady projektu okruh dobrovolných dárců z Čech i z Německa, subjektů i fyzických osob. V roce 2005 nám také byla poskytnuta dotace německé nadace Herrmann Gutmann Stiftung, kterou jsme použili částečně na platbu nájmu a na pořízení PC.

V současné době máme podánu žádost na Město Cheb o poskytnutí dotace ve výši 130.000,-Kč, která by měla pokrýt asi 1/3 provozních nákladů provoz v roce 2006.


 

Finanční zpráva


Pro zajímavost uvádím rozpočet,  který jsem sestavoval na začátku roku 2005 a srovnávám to se skutečným výsledkem celého roku 2005.